• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Αξιολόγηση

            

          Το σημαντικότερο βήμα στην προσπάθεια παρέμβασης σε έναν μαθητή με ΜΔ είναι η σωστή αξιολόγηση. Μόνο όταν γνωρίζουμε με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το είδος αλλά και την έκταση του προβλήματος, θα μπορέσουμε να συντάξουμε αλλά και να εφαρμόσουμε σωστά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας.

            Αρχικά θα πρέπει να έχουμε ένα πλήρες ιστορικό για το μαθητή. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε με μια συνέντευξη με τους γονείς.

Προτεινόμενο ερωτηματολόγιο συγκέντρωσης πληροφοριών και συγκρότησης ιστορικού.

            Στη συνέχεια και αφού αποκλειστούν από το ιστορικό ορισμένα παθολογικά αίτια για τα οποία ούτε μπορούμε αλλά ούτε και μας επιτρέπεται να παρέμβουμε (αυτισμός, σοβαρή νοητική στέρηση κ.λπ.) μπορούμε να εφαρμόσουμε διαφόρων μορφών tests. Στη συνέχεια αναφέρονται μερικά:

 

        Άτυπα tests αξιολόγησης: Αυτά συντάσσονται από τον εκπαιδευτικό και οι ασκήσεις που περιλαμβάνουν ανεβάζουν σιγά σιγά το δείκτη δυσκολίας.  Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε από ποιο γνωστικό σημείο και μετά θα πρέπει να αρχίσει η παρέμβαση. Είναι καθαρά γνωστικά tests και δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τομείς ανάπτυξης όπως η νοητική ικανότητα, η μνήμη κ.λπ.

 

         ΑθηνάΤεστ: Το  Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, το οποίο κατασκευάστηκε, για να το χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί με τους μαθητές της τάξης τους, μετά από ειδική εκπαίδευση καθώς και όσοι άλλοι ειδικοί ασχολούνται με τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας, για να εντοπίσουν παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.  Είναι ένα σταθμισμένο test και εξετάζει τη νοητική ικανότητα (γλωσσική & πρακτική), τη μνήμη ακολουθιών (βραχύχρονη ακουστική – οπτική, μακρόχρονη, εργαζόμενη), την ολοκλήρωση ελλιπών προτάσεων (γλωσσική επεξεργασία στο επίπεδο της λέξης και της πρότασης), τη γραφο-φωνολογική ενημερότητα (οπτική- ακουστική αντίληψη, φωνολογική επίγνωση) και τη νευρο-ψυχολογική ωριμότητα (οπτικο-κινητικός συντονισμός, γνώση αριστερού – δεξιού, προσανατολισμός, πλευρίωση).

Χορηγείται από ειδικευμένο προσωπικό.

Δείτε περισσότερα για το ΑθηνάΤεστ

 

 

            Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία (Κριτήρια) των Μαθησιακών Δυσκολιών: Ο σκοπός των συγκεκριμένων εργαλείων είναι η ανίχνευση κοινωνικών, συναισθηματικών δυνατοτήτων και δυσκολιών καθώς και προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών προσχολικής ηλικίας και σχολικής ηλικίας έτσι ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που μπορεί να αποτελέσουν πιθανούς προγνωστικούς δείκτες για τη μετέπειτα σχολική επάρκεια και προσαρμογή του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες. Είναι 12 εργαλεία τα οποί κατασκευάστηκαν και σταθμίστηκαν στα πλαίσια έργου ΕΠΕΑΕΚ. Χορηγούνται από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Δείτε αναλυτικά τα εργαλεία


 

σχετικά

 

process     artilces