• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

 

Διαδικασία παρέμβασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς

Η διαδικασία της συνεργασίας και της παρέμβασης αφορά σε τέσσερα επίπεδα, ξεκινώντας από τον εκπαιδευτικό της τάξης και την οικογένεια. Σε κάθε επίπεδο έχουμε προοδευτική εμπλοκή των υπολοίπων πλαισίων, ακολουθώντας ένα άνοιγμα από το χώρο της τάξης και την ενδοσχολική παρέμβαση προς τη χρήση συστημάτων που βρίσκονται εντός και εκτός πλαισίου της οικείας σχολικής μονάδας.

Α΄ επίπεδο (ενδοσχολική αντιμετώπιση): Ένα είδος συμπεριφοράς του μαθητή προβληματίζει τον εκπαιδευτικό και γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί από τον αυτόν, πάντα με την αρωγή της οικογένειας. Σε επόμενη φάση, εμπλέκεται ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης, όπου αυτό υφίσταται. Ζητείται η γνώμη του, διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση εντός της κοινής τάξης. Αν η κατάσταση δεν αμβλυνθεί, γίνεται συγγραφή της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης από τους δύο εκπαιδευτικούς.

Β΄ επίπεδο (ενδοσχολική αντιμετώπιση): Σε αυτό το επίπεδο εμπλέκονται επιπλέον ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση εντός της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε.

Γ΄ επίπεδο (παρέμβαση Ε.Δ.Ε.Α.Υ.): Όταν δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη συμπεριφορά ο μαθητής παραπέμπεται με απόφαση του Σ.Δ. και σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα στην Ε.Ε.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης), η οποία με τη σειρά της αφού αξιολογήσεις το μαθητή συντάσσει βραχύχρονο πρόγραμμα παρέμβασης (Β.Π.Π.). Αυτό εφαρμόζεται από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και του Τ.Ε. και από την ΕΔΕΑΥ.

Δ΄ επίπεδο (παραπομπή σε Κ.Ε.Σ.Υ.): Αν παρ' όλα αυτά ο στόχος του (Β.Π.Π.) δεν επιτευχθεί, ο μαθητής παραπέμπεται στο αρμόδιο ΚΕΣΥ.

Από το Διευθυντή καλείται ο γονέας να κάνει αυτοπροσώπως αίτηση στο ΚΕΣΥ. Το ΚΕΣΥ με τη σειρά του ζητά από το σχολείο την αποστολή της Π.Π.Ε. και του προγράμματος που έχει σχεδιαστεί και προχωρά στη διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης.

Σε κάθε βήμα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα του μαθητή.

Τα παραπάνω επίπεδα ακυρώνονται αυτομάτως και προχωρούμε άμεσα στο τέταρτο επίπεδο όταν υπάρχει μία δυναμική συμπεριφορά ή γεγονός που χρήζει άμεσης παρέμβασης. Διατηρείται μόνο η συγγραφή της Π.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και του Τ.Ε.

Η διαδικασία παρέμβασης με εμπλοκή της Ειδικής Αγωγής εννοείται πως αφορά σε μαθητές με διαταραχές και αντίστοιχες συνέπειες σε παιδαγωγικό και μαθησιακό επίπεδο, οι οποίες ξεφεύγουν δυναμικά από τα όρια της κανονικότητας. Με αυτή την έννοια μαθητές με κοινωνικά, οικογενειακά προβλήματα, και τυχόν χαμηλή δευτερογενή επίδοση ή λιγότερο ήσυχοι από το αναμενόμενο, δεν αφορούν εν πρώτοις στην Ειδική Αγωγή και αυτού του είδους παρέμβασης.

Σχηματικά την όλη διαδικασία θα μπορούσαμε να την παραστήσουμε με το παρακάτω σχήμα:

parapompi