• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Ανίχνευση ΜΔ από εκπαιδευτικούς

 Εργαλείο Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών

από Εκπαιδευτικούς

(Σ, Παντελιάδου, Γ.Σιδερίδης)

testmemory