• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Υλικό για ΜΔ στην Ανάγνωση

 

Αξιολόγηση μαθητή-Άτυπα Γλώσσας - παρουσίαση

Φωνολογική Επίγνωση - παρουσίαση

Εκμάθηση Γραμμάτων - παρουσίαση

Εκμάθηση Συλλαβών - παρουσίαση

Κωδικοποίηση Συλλαβών - παρουσίαση

Ανάγνωση και Γραφή Προτάσεων, Κειμένων - παρουσίαση

Δραστηριότητες Γλώσσας
(Γράμματα, Συλλαβές, Σύνθεσης και ανάλυσης της λέξης σε συλλαβές και φωνήματα, Διάκριση διαφορών λέξεων, Κατανόηση της έννοιας μιας λέξης, Ιστορική ορθογραφία, Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση  προτάσεων)

 

grammata                                           sillaves

 

Μακροπρόθεμοι στόχοι (πίνακας)

Επιγλωσσική Επίγνωση

Μεταγλωσσική Επίγνωση

Γράμματα

Μπέρδεμα Γραμμάτων (Κ-Χ)

Μπέρδεμα Γραμμάτων (Φ-Ψ)

Μπέρδεμα Γραμμάτων (Δ-Β)

Μπέρδεμα Γραμμάτων (Β-Φ)

Μπέρδεμα Γραμμάτων (Φ-Θ)

Μπέρδεμα Γραμμάτων (Ξ-Ζ)

Γράμματα (Κεφαλαία - Μικρά)

Συνδυασμοί - Λέξεις Γρ, Γλ, Γδ

Συνδυασμοί Δρ

Συνδυασμοί - Λέξεις Βρ, Βλ, Βδ

Τονισμός

Συλλαβές (πιθανοί συνδυασμοί)

Δίψηφα φωνήεντα

Συλλαβές στην αρχή των λέξεων

Συλλαβές στο τέλος των λέξεων

Λέξεις με εικόνες (ΣΦΣΦ)

Διαβάζω λέξεις

Λέξεις Υψηλής Συχνότητας (ΣΦΣΦ)

Λέξεις Υψηλής Συχνότητας (ΦΣΦ)

Λέξεις Υψηλής Συχνότητας (ΣΦΣΣΦ)

Λέξεις Υψηλής Συχνότητας (ΦΦΣ)

Κατανόηση Λέξεων

Ψευδολέξεις

Διαβάζω προτάσεις (ΣΦ+ΣΦ)

Οικογένειες λέξεων

Ομαδοποιήσεις λέξεων (γενίκευση κανόνων)

Ανάγνωση για Κατανόηση 1

Ανάγνωση για Κατανόηση 2