• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Λογισμικά-Παιχνίδια

Λογισμικά

 

Η χρήση λογισμικών επιδρά θετικά σε μαθητές με Δυσκολίες Μάθησης. 

Στη συνέχεια δίνουμε λογισμικά που έχουμε χρσιμοποιήσει και δεν είναι απαραίτητα ειδικά κατασκευασμένα για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.

 

 

 

games

 

Παιχνίδια

Η χρήση ειδκά σχεδιασμένων και επιλεγμένων παιχνιδιών βοηθά ορισμένες από τις λειτουργίες του εγκεφάλου.

Στις επιμέρους ενότητες της παρούσας ιστοσελίδες δίνονται στοιχεία για επιλεγμένα παιχνίδια. Μη ενταγμένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες παιχνίδα παρουσιάζονται παρακάτω.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

  •      Επειδή τα παιχνίδια απαιτούν σύνδεση στο διδίκτυο θα πρέπει να παίζονται παρουσία ενήλικα.
  •      "Μέτρον Άριστον"