• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Ευρετήριο Άρθρου

Περί Ανάγνωσης

                 Με τον όρο ανάγνωση αναφερόμαστε σε μια λειτουργία, δεξιότητα ή αξία (ή όπως αλλιώς μπορεί να προσδιοριστεί), η οποία αφενός μεν δεν έχει ακόμα πλήρως κατανοηθεί, αφετέρου δε έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική, κοινωνική, εργασιακή και οικονομική ένταξη, αλλά και ψυχολογική κατάσταση του ατόμου και, επιπλέον, προσδιορίζει, ως  ένα βαθμό, και το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο ενός κοινωνικού συνόλου.

                 Η ανάγνωση είναι μια διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών που συνθέτουν τον γραπτό λόγο και συνεπώς, η κατανόηση αυτής της διαδικασίας αποτελεί την κυριότερη, τη δυσκολότερη, αλλά και την ασφαλέστερη προσέγγιση για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της.

                 Αν θα θέλαμε πάντως να δώσουμε κάποιον ορισμό θα λέγαμε πως η ανάγνωση είναι μια διαδικασία μετατροπής των γραπτών συμβόλων σε φωνολογικό κώδικα, με βάση τον οποίο καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη για την κατανόηση της σημασίας της λέξης. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να είναι και μια λειτουργία άμεσης ανάσυρσης της έννοιας (που αναπαριστάνει ο γραπτός κώδικας), χωρίς τη μεσολάβηση της φωνολογικής μετάφρασης.

                Εκτός όμως από γνωστική λειτουργία η οποία έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, η ανάγνωση αποτελεί σήμερα τον κυριότερο τρόπο μάθησης και απόκτησης γνώσεων.

 πηγές: Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ (Κ.Πόρποδας, 2002)

Διαγνωστική Αξιολόγηση & Αντιμετώπιση των ΜΔ στο Δ.Σ. (επιμ. Κ.Πόρποδας, 2003)

 

 

σχετικά

stadia anagnosis     artilces     yliko

fast-read   anagn-eu